1 Samuel

1 Sam. 1:1-7

1 Sam. 1:3a

1 Sam. 1:10,11

1 Sam. 1:13

1 Sam. 1:13ab

1 Sam. 1:15c

1 Sam. 1:16b

1 Sam. 1:20

1 Sam. 2:3,4,9c,10a

1 Sam. 10:20,21ab

1 Sam. 11:14,15a

1 Sam. 13:8-14

1 Sam. 13:14b

1 Sam. 15:2,3,8-11,19-23

1 Sam. 15:29

1 Sam. 15:29a

1 Sam. 16:3b,13ab

1 Sam. 16:7bc

1 Sam. 16:11b

1 Sam. 16:12b | 1 Sam. 16:12b

1 Sam. 16:13,14a

1 Sam. 16:14b,15

1 Sam. 16:16,23

1 Sam. 17:4

1 Sam. 17:48-50

1 Sam. 18:10,11

1 Sam. 19:9,10

1 Sam. 28:6

1 Sam. 28:7-20a

1 Sam. 28:14c

1 Sam. 28:15-20

1 Sam. 28:15a

1 Sam. 28:17

1 Sam. 28:19

1 Sam. 31:4c | 1 Sam. 31:4c

Return to the Scripture Index

Return to the Table of Contents